Tarih | Konular | Kitaplar

9. Sınıf Tarih Kitabı Cevap Anahtarları- Biryay 1. Ünite

9. Sınıf Tarih Kitabı Cevap Anahtarları- Biryay 1. Ünite

Biryay Kitabın ilk 30 sayfasındaki soruların cevapları9-Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Cevapları

Sayfa 12

1-Hazırlık Çalışmaları


2-Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri neler olabilir?

Cevap: Kitabımızda da yer alan bir çok tarihcinin sözüne göre geleceğin anahtarı geçmiştedir. Bu sebeple atalarımızın yaşayışları ile ile ilgili bilgileri tarihten öğreniriz.
3-Yanda verilen kavramları sizce neler çağrıştırmaktadır.

Temel Kavramlar


Arşiv: Arşiv sözcüğünün kökü, eski Yunanca arkheion sözcüğünün Latince'ye geçmiş hali olan archivum dur. Mana itibariyle arşiv; resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi tamamlanmış ve muhafazası icap eden vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Arşivler, vesikaların çıktığı yerler olan devletin, şehrin veya müessesenin, ailenin hizmetinde oluşuna göre devlet arşivi, şehir arşivi, özel arşiv, aile arşivi gibi isimler alırlar.


Belge (Kaynak): Tarih hakkında bilgi veren yazılı ve yazısız her türlü malzemeye kaynak denir.


Nesnellik:

Objektiflik, tarafsızlık. Eleştiride bilimsel verileri, nesnel gerçekleri önceleyen tutum. Başka bir deyişle, hissîliği / öznelliği, kişisel tercihleri, şahsî zevkleri, ‘bağlanmışlığı’ önemsemeden / öne çıkarmadan edebiyat eserine bakabilme, değerlendirebilme, kıymetini belirleyebilme. Bu tarz bir eleştiri anlayışında “genel kabul görmüş nesnel ilkeler” ön plana çıkar.

“Güzel”, “iyi”, “kötü”, “çirkin”, “başarısız” gibi öznel değer yargılarına itibar edilmez.


OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.


OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.


Tarih: Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir.


Tarihçi: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder.


Veri: Tarihi Araştırmalar esnasında toplanan bilgilere veri denir.
SORU: Çiçero’ya Tarih için ‘’Yüzyılların Tanığı…’’ demektedir. Bu sözlerden ne anladığınızı açıklayınız.

CEVAP: Yani tüm geçmişi kendisinde saklı demektir. Çünkü Yüzyıllardır meydana gelen her tğrlğ olay tarihin tozlu sayfaarında gizlidir.
SORU: Goethe ‘’ 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapmayan insan günübirlik yaşayan insandır’’ sözüyle ne anlatmak istiyor. Açıklayınız.


CEVAP: İnsan Fıtratı icabı hem geçmişle hemde gelecekle irtibatlıdır. Bu sebeple geçmişin hesabı iyi yapılmalı ve geleceğe yön verecek hamleler geçmişte aranmalıdır. Günü birlik yaşamak insana hiç bir şey kazandırmaz.SORU:Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yer ve önemi hakkında neler söylenebilir.

CEVAP: Tarih Tekerrürden ibarettir Sözü sanırım bu sorunun cevabı olabilir.
Sayfa 13

SORU:Yukarıda ifade edilen ‘’Tarihçi çağın insanının kimliğine bürünmelidir.’’ Sözünden neler anladığınızı söyleyiniz.

CEVAP:Tarihi bilgileri değerlendirirken dikkat edilmesi gerken hususlardan biriside yukarıda ifade edilen sözdür. Çünkü olayın getiği çağın kafa yapısına ve değerlerine göre düşünmezsek olayları analiz etmekte zorlanırız. Bu sebeple kendi çağımızın imkanları ile değilde olayın geçtiği çağın imkan ve şartlarına göre olayları değerlendirmeliyiz.Sayfa 14

1-Etkinlik:

SORU:1-Anlatımda tarih Biliminin hangi özelliği vurgulanmıştır.

CEVAP: Anlatımda özetle Tarihte mutlak doğrunun olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca tarihi araştırmaların zorluklarından bahsedilmiştir.

SORU2-Tarihçi, tarihi olayları incelerken hangi durumlarda zorlanır?

CEVAP: Tarihci araştırma yaparken çok eski zamanlardaki olayları araştırırken zorlanır.


SORU 3-Tarihçilerin tarihi olaylarla ilgili farklı görüşler ileri sürmelerinin sebepleri neler olabilir?

CEVAP: Her insanın duygu ve dşünce dünyasının farklı olması kesin yargılara varmanın zor olduğu tarihte farklı görüşlere neden olmaktadır.


SORU: 4-Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz önemli bir olayı anlatırken neden yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlatmak ihtiyacı hissederiz. Açıklayınız.

CEVAP: Bir olayın nerede ve ne zaman olduğunu ve neden olduğunu söylemezsek olay tam olarak anlaşılmayacaktır.Sayfa 15
2-Etkinlik:

Soru: 1- Tarih bilimi için Coğrafya bilgisi neden önemlidir?
CEVAP: Coğrafyanın insanlar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Birde tarihi bir olayı iyi analz edebilmemiz için nerede gerçekleştiğini bilmemeiz gerekir. Bu coğrafya bilgisini de bize Coğrafya Bilimi sağlayacaktır.SORU: 2- Coğrafyanın insan yaşamı üzerinde ne gibi etkisi vardır açıklayınız.
CEVAP: Yaşanılan coğrafya insanların Ekonomik hayatlarını etkiyelebilir. Kültürel hayatını etkiliyebilir. Ekonomik hayata etkisini şöyle açıklayabiliriz. yahyagungor.net. Bol yapışlı bir yerde yaşayan insnaların geçim kaynakları buna göre şekillenecektir.Bozkır da yaşayan insanların hayvancılık temel geçim kaynağı olurken. Ovada yaşayanlar ya da nehir kıyısında yaşayanlar tarımla ilgilenecektir.


Sayfa 16

3-Etkinlik:
SORU: 1- Yukarıda görselleri verilen eserlere tarihi kaynak diyebilir miyiz? Neden

CEVAP: Evet diyebiliriz. Çünkü Verilen eserlerin bir çoğu bizzat o dönemde oluşturulmuş yada olayı yaşayan kişilerin yazdıkları eserlerden oluşmaktadır.
SORU: 2- Yukarıdaki eserlerden hangileri 1. Elden hangileri 2. Elden kaynaktır? Neden


CEVAP: Büyük Türkiye Tarihi Hariç diğerleri 1. elden kaynaktır. Çünkü Bizzat o dönemde oluşturulmuştur. Yılmaz ÖZTUNA ise eserini bu gibi birinci elden kaynaklara bakarak oluşturmuştur.
SORU:3- Sizce bir tarihçinin farklı kaynakları incelemesinin kendisine sağlayacağı faydalar nelerdir.?
CEVAP: Farklı kaynaklara bakmak olay hakkında daha değişik bilgiler edinmemizi sağlar.Sayfa 17
4-Etkinlik:
SORU: 1- Yukarıdaki metne göre tarih biliminde belgelerin önemi hakkında neler söyleyebiliriz.
CEVAP: Tarih Belgelere göre yazılır. Bu sebeple Belgeler çok önemlidir. Belgeleri iyi yorumlamalı ve iyi incelemeliyiz.


Sayfa 18
SORU: Tarihi olayların mekana göre sınıflandırmaya tabi tutulması tarih yazarlarında ne tür kolaylıklar sağlar? Açıklayınız.
CEVAP: Araştırma yapacakları mekanların incelenmesi açısından kolaylıklar sağlamkatadır.

Sayfa 19
6-Etkinlik:
SORU: “Uygarlıklar şehri Mardin’ in tarihteki rolü adlı metinde verilen bilgi, tarihin sınıflandırılmasının hangi türüne örnek oluşturur? Açıklayınız
CEVAP: Mekana Göre Sınıflandırmadır.

Sayfa 20
SORU: 1-İnsanların takvim oluşturmasının amaçları nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur. Bu sebeple insanlar yılları ve ayları tespit etmek için takvim oluşturmuşlarıdır.
SORU: 2- Günümüzde kullanılan takvimlerde ne tür bilgilerin yer aldığını araştırınız.
CEVAP: Günümüzde kullanılan takvimlerden bir kaçı şunlardır. Miladi takvim ve Hicri takvim. Türkiye de Miladi takvim kullanılmaktadır. Miladi takvime göre 1 yıl 365 gün 6 saattir. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim ise ay yılına göre düzenlenmiştir. bir yıl 354 gündür.
3- Yanda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Çağ: Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
Değişim: Değişime uğrama
Hicret: Göç etmek demektir. 622 yılında peygamberimizin mekkeden medineye göçüne de hicret denir.
Milat: Başlangış demektir. Miladi takvime göre Hz. İsanın doğumu olan sıfır yılı milattır.
Süreklilik: Bir şeyin Sürekli olması demektir. Tarihte olaylar süreklilik arzederler.
Takvim: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur
Yüzyıl: Asır, her yüzyıla Asır ya da yy denir.
Zaman: Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süredir yani kısaca iki hareket arasındaki süre olarak tanımlayabiliriz.


SORU: İnsanların Nasrettin Hoca’ ya bugün ramazanın kaçı diye sormalarının nedeni neler olabilir?
CEVAP: Öğrenmek amaçlı sormuş olabilirler. Şöyleki O zaman takvim her yerde çizelge şeklinde olmadığı için bir bilene soruluyormuştur.
SORU:Olayların zamanının bilinmesi önemlimidir? Neden.
CEVAP: OLayları daha iyi yorumlayabilmk için
SORU:Aristonun zaman hareketin ölçüsüdür sözünden ne anlıyorsunuz?
CEVAP: Felsefe Öğretmenine sorulabilir.


Sayfa 21
SORU: Siz bir takvim oluştursaydınız hangi gelişmeyi başlangıç olarak belirlerdiniz? Açıklayınız
CEVAP: Her öğrenci burada kendi cevabını verecektir. En önemli olay tspit edilip cevap verilebilir.

Sayfa 22
6-Etkinlik
SORU: Aşağıda yüzyıl kavramı adlı etkinlikte verilen tarihi gelişmelerin yüzyıl olarak karşılığını defterinize yazınız ve bunları oluşturduğunuz tarih şeridi üzerinde gösteriniz.

1453 15. yy
MÖ 3200 33 .yy
M:Ö 1280 13.
1727 18 yy
1881-193 19 ve 20 yy

7-Etkinlik
Aşağıda yer alan 12 hayvanlı türk takvimi adlı metini okuyarak altındaki soruları cevaplayınız.
SORU: Türklerin takvim kullanmak istemesinin nedeni nelerdir?
CEVAP: Zamanı Ölçmek
SORU: Türklerin kullandıkları takvim ile yaşayışları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız
CEVAP: Türkler Orta asya bozkırlarında yaşamışlar ve genel olarak hayvancılıkla geçinmişleridir. Bu sebeple takvimlerinde ki yıllara da hayvan adları verdikleri görülmüştür.

Sayfa 23


8-Etkinlik
Aşağıda verilen yıl hesaplama başlıklı etkinliği yapınız.
1325 hicri= 1907 eder.
1253 rumi= 1837 eder
1699 Miladi = 1111 hicri eder
2014 yılı = 1430 Rumi Eder

Sayfa 24
SORU: Toplumsal hafıza ve tarih şuuru kavramından neler anlıyorsunuz?

CEVAP: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.


SORU:Atatürk Türk Tarihi ile ilgili çalışmalar yapılmasını neden istemiştir?
CEVAP: Türk tarihinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için çalışmalar yapılması şarttır.

SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.?
Tarih şuuru : Mazinin aktardığı millî-mânevî değerleri özümseyip koruyamak

b) toplumsal hafıza: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.

c) Türk Tarih Kurumu: 28 Nisan 1930 tarihinde TÜrk tarihini araştırmak amaçlı kurulmu bir kurumdur

Yukarıda verilen özdeyişlerden tarihin yararları ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz?

Sayfa 25
9-Etkinlik

SORU: 1- Yukarıdaki metinde geçen bir tarih kitabı açlık duygusu yaratmalı sözünden neler anlıyorsunuz?

CEVAP: Açlık bir ihtiyaçtır. Bu sebeple yemek yeriz. Öğrenmekte bir ihtiyaçtır bu sebeple okuruz. Tairhte insanda öyle bir duygu uyandırmalı ki araştırdıkça araştıırma duygumuzun artması gerekmektedir.SORU:2-Size göre tarihin sevdirilmesi için neler yapılabilir?

CEVAP: Bu soruya öğrencilerin kendisine göre cevap vermesi lazımdır. Çünkü her öğrencinin duygu dünyası farklıdır.

10-Etkinlik
SORU: Ülkemizi ilgilendiren konularda neden bilgi sahibi olmalıyız.

CEVAP: ülkemizi ilgilendiren her türlü konuda bilgi sahibi olmamaız gerekmektedir.

SORU: Milli hafıza olarak ifade edilmek istenen düşünce sizce ne olabilir?
SORU: Hafıza bir toplumun aynasıdır, yol göstericidir sözünden ne anlıyorsunuz?

Sayfa 27
11-Etkinlik

SORU: Atatürkün tarih dersinde müfredatı öğretmek yerine önce tarihimizi sevdirmek , sonrada bu dersi niye okuduklarını ileride onlara ne zaman nasıl lazım olacağını anlatmak gerekir sözünden kastettiği düşünce sizce ne olabilir?

CEVAP: Türk gençlerinin tarihimizi sevmesi için bu dersi niye okuduklarını bilmesi gerekir. Geçmişte yaşamış büyüklerimizin hayatlarını bilmelidirler.
SORU: Atatürke göre tarihi nasıl okumak gereklidir ? neden

CEVAP: Atatürk'e göre Tarihi bir masal olarak değil aynı hataları bir daha tekrarlanmamak için okumak gerekir.

SORU: Sizce Atatürk neden Türk Milletinin gerçek tarihini yazılmasın istemektedir, açıklayınız.

CEVAP: Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeye hakikat insanığı şaşaırtacak bir mahiyet alır sözü ile gerçek tarihimizin yazılmasını istemiştir.

Sayfa 28
SORU: Tarihi olayları neden bir bütün olarak ele almak gerekir?
CEVAP: Çünkü olayın bir kısımına baktığımızda olayları doğru yorumlayamayabiliriz. Tarihi olaylar bir bütündür ve her olay bir sonrakinin sebebi ve bir öncekinin sonucudur.

Yanda verilen kavramlar size ne çağrıştırmaktadır?

Empati kurmak: Kendini karşısındakinin yerine koymak

Metodoloji: Araştırma yaparken belirli bir sıralama takit etmektir.


Tarafsızlık: Tarihi olayları aktarırken objektif yani tarafsız olmaktır. Olaylara kendi penceresinden değilde tüm insanların ortak penceresinden bakmak demektir.

SORU:Tarihi olayları dar bir çerçevede incelemek, olayları belirli bir kalıp içerisine sokmak sözünden ne anlıyorsunuz açıklayınız.

CEVAP: Tarifte tarafsız yaklaşımın kaybedilmesini anlıyoruz. Olayları sadece bir perspektiften incelemeyi anlıyoruz.

SORU:Sizce tarihçiler olayları neden geniş bir açıdan ele almalı ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir.

CEVAP: Tarihî olayla rın en belirgin özelliği, tekrarlanmasının mümkün olmaması ve biranda olup bitmesidir. Tarih bugünün şartlarına göre değilde günün koşullarına göre değerlendirilmelidir.

SORU:Tarihi olaylar sizce neden günümüz şartları ile açıklanamaz, tarihçi böyle hareket ederse ne gibi hatalara düşebilir, açıklayınız.

CEVAP: Her çağın kendine özgü halleri vardır. Bu sebeple bundan 100 sene önceki olaykar değerlendirilirken günümüzün koşulları ile yorum yapmak tarhiçiyi hayata sürükler.


SORU:Tarihte büyük ve güçlü bir devletin ortaya çıkmasında coğrafi ve ekonomik koşulların etkisi ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

CEVAP: Devletlerin varolabilmeler için ekonomilerinin güçlü olması lazımdır. Güçlü ekonomi güçlü ordu demektir. Bu sebeple devletler Ticaretin bol olduğu yerleri ele geçirmeye çalışmışladır. Genelde nehir kenarlarında kurulmuşlardır.

Sayfa 29
12-etkinlik

SORU: Tarihteki büyük uygarlıkların su kenarında kurulmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Verimli topraklara sahip olmalarıdır.SORU: Bozkır yaşantısı ekonomik toplumları ekonomik yönden nasıl etkiler
CEVAP: Geçim kaynakları hayvancılık ve Ticaret olur.


SORU: Türklerin orta asyadan dünyanın çeşitli bölgelerine göçetmesinin temelinde neler olabilir.

CEVAP: Coğrafi şartların olumsuz etkisiSORU:Toplumların üzerinde yaşadığı coğrafyanın o toplum yaşamındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olayların meydana gelmesinde gelişiminde ve sonuçlanmasında ne tür etkileri olabilir. Tartışınız.

CEVAP: Tarihte meydana gelen olayların oluşumuna, gelişimine ve sonucuna etki eden coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etmenler vardır. Örneğin, deniz kıyısında yaşayan toplumların geçim kaynaklarının balıkçı lığa dayanması coğrafi özelliklerin insanlar üzerindeki etkisinin bir sonucudur. Bozkırda yaşayan toplumların hayvancılığa yönelmesi, verimli arazilerde ise tarımının ön plana çıkması coğrafi şartların getirdiği bir zorunluluktur. Toplumların ekonomik durumu bulunduğu coğrafyanın özellikleriyle yakından ilgilidir. Yaşadığı bölgede ekonomik yönden gelişen toplumlar bölgelerinde siyasi yönden güçlü devletler kurmuşlar ve çevrelerindeki toplumlara hakim olmuşlardır.

Kaynak: Alıntı=yahyagungor.net


Yukarıda
"lise-1 tarih kitabının çözümleri, 1. ünite tarih kitabı cevapları, 9. sınıf biryay tarih kitabı çözümleri" açıklandı...


1 yorum

Tarih Ders Kitabı Cevapları

Alıntı yazarak hassas olduğunuzu belirtmişsiniz. Emeğe saygı teşekkürler.

20.10.2014 - Tarih Öğretmeni