Tarih | Konular | Kitaplar

10. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

10. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları


10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1-)Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Grek projesi:

Makyavelizm:

İltizam:


2-)İngiltere’nin 18.yy daki politikalarını açıklayınız.

3-)Sanayi inkılabı’nın Osmanlı’ya etkisini açıklayınız.

4-) Celali İsyanlarının sonuçlarını yazınız.(5 madde)

5-)Aşağıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olan antlaşmaların yanlarındaki harfleri yazınız.(her doğru cevap 1 puandır)


-Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son kazançlı antlaşma [ ]

-Osmanlı Devleti’nin Karadeniz egemenliğini bitiren antlaşma [ ]

-Rusya ile imzalanan ilk antlaşma [ ]

-Gerileme dönemini başlatan antlaşma [ ]

-Kaybedilen toprakları geri alma ümitlerinin doğduğu antlaşma [ ]

A-)Karlofça B)Bahçesaray C)Küçük Kaynarca D)Belgrat E)Prut


6-)Aşağıda verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz . (Her doğru cevap 3 puandır)


-İngiltere ………………………………………..…… antlaşması ile Amerika’daki kolonilerin bağımsızlığını tanımıştır.

- Tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan asker ihtiyacını karşılamak için alınan ücretli askerlere ……………….………… denir.

Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya ………………………………………………….. devletine verilmiştir.

-Osmanlı Devleti Lale Devrinde sadece …………………………………………… ile savaştı.

-………………………………………………Bağdat’ı fethederek Bağdat Fatihi unvanını kazanan Osmanlı padişahıdır.7-)Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından değildir?

A)Sadrazamın değişmesi
B)Podolya’nın elden çıkması
C)Celali isyanlarının başlaması
D)Kutsal ittifak’ın kurulması
E)Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması


8-)XVII. Yy da Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?


A)Maliyeyi düzeltmeye çalışma
B)Kanun ve nizamları değiştirme
C)İsyanları korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
D)Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı deneme
E)Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme (1988-Öys)9-)Otuz Yıl Savaşlarında ,

I.İspanya
II.Fransa
III.Hollanda
IV.Roma Germen İmparatorluğu
V.İngiltere

Devletlerinden hangisi yer almamıştır?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)III ve IV E)Yalnız V

10-)-Rüşvet ve iltimasın artması

-Kadıların kanunlara aykırı karar vermesi
-Eyaletteki yöneticilerin başarısız olması

XVII. yy Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?

A)Yönetim anlayışının değişmesine
B)Toprak kayıplarının artmasına
C) Ülkenin merkezlere ayrılmasına
D) Devlete olan güvenin sarsılmasına
E)Rejime yönelik ayaklanmaların çıkmasına


11-)XVIII. Yy da Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks halkına ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanlar arasında dayanışmanın arttığı
B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabileceği
C) Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
D)Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E)Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks halkın isteklerini Rusya’ya iletme imkanına kavuştuğu (2000-Öss)


12-)1789 Fransız İhtilali’nin aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A)Yeni devletlerin kurulmasına
B)Meşruti yönetimlerin yaygınlaşmasına
C)Demokratik değerlerin önem kazanmasına
D)Adalet duygusunun güçlenmesine
E)Sömürgeciliğin başlamasına


13-)I.İlk Türk matbaası açıldı

II.Posta ve karantina teşkilatı kuruldu
III. Kağıt fabrikası açıldı.
IV. Viyana,Paris, Moskova gibi yerlere sürekli elçilik açılması
Yukarıdaki ıslahatlardan hangileri Lale Devrinde gerçekleşmiştir?
A)I ve II B)I ve III C) I,II ve III D)I, II ve IV E) I,III ve IV


14-)Duraklama döneminde çıkan İstanbul isyanları hangi padişah döneminde görülmemiştir?

A)IV. Murat B) III.Ahmet C)IV. Mehmet D)III.Murat E) II.Osman

Not: 1,2,3 ve 4.sorular 10 puan, 5.soru 5 puan ,6.soru 15 puan ,diğer sorular 5 er puan değerindedir.


Başarılar …CEVAPLAR:

Cevap anahtarı


1-)Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Grek projesi: Projeye göre Türkler Avrupa’dan atılacak, İstanbul merkez olmak üzere Rus prensinin yönetiminde Grek devleti kurulacaktı. Başına da II. Katerina’nın torunu Konstantin geçecekti 4 puan

Makyavelizm: Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışı 3 puan

İltizam: Fatih döneminde tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için getirilen bir düzendir.
Yada
Bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işidir. iki cevap da doğru olup 3 puandır değerindedir.


2-)İngiltere’nin 18.yy daki politikalarını açıklayınız.

İngiltere bu yüzyılda üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmak istiyor. Osmanlı Devleti’ni konumu ve yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından İngiltere için çok önemli. Eğer Ruslar sıcak denizlere iner ve Fransa Akdeniz ve Mısır’a hakimiyet kurarsa sömürgeleri zarar görebilir.Bu sebeple İngiltere 1791’den itibaren Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikası izlemiştir. 10 puan
3-)Sanayi inkılabının Osmanlı’ya etkisini açıklayınız.
Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi Osmanlı dokuma tezgahlarının kapanmasına yol açtı. Osmanlı tüccarları Avrupalı tüccarlarla rekabet edemez hale geldi. Osmanlı Avrupalıların açık pazarı haline geldi. 10 puan
4-) Celali İsyanlarının sonuçlarını yazınız.(5 madde)
-Anadolu’da huzur ve güven ortamı kalmadı.
-Binlerce insan hayatını kaybetti.
-Zengin topraklar yakılıp yıkıldı.
-Köylü toprağını terketti.
-Üretim azaldı.
-Tarım ve hayvancılık geriledi.
-Vergiler düzenli toplanamayınca Osmanlı ekonomisi güç kaybetti.
-İsyanlar uğraşmak Avusturya ve İran ile yapılan savaşlarda devleti zor durumda bıraktı. Her bir madde 2 şer puan olup 5 madde toplam 10 puandır.
5-)Aşağıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olan antlaşmaların yanlarındaki harfleri yazınız.(her doğru cevap 1 puandır)
-Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son kazançlı antlaşma [ D ] 1 puan
-Osmanlı Devleti’nin Karadeniz egemenliğini bitiren antlaşma [ C ] 1 puan
-Rusya ile imzalanan ilk antlaşma [ B ] 1 puan
-Gerileme dönemini başlatan antlaşma [ A ] 1 puan
-Kaybedilen toprakları geri alma ümitlerinin doğduğu antlaşma [ E ] 1 puan
A-)Karlofça B)Bahçesaray C)Küçük Kaynarca D)Belgrat E)Prut
6-)Aşağıda verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz . (Her doğru cevap 3 puandır)
-İngiltere ……………VERSAY……..…… antlaşması ile Amerika’daki kolonilerin bağımsızlığını tanımıştır.
- Tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan asker ihtiyacını karşılamak için alınan ücretli askerlere ……………….SEKBAN………… denir.
Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya ……………VENEDİK………………….. devletine verilmiştir.
-Osmanlı Devleti Lale Devrinde sadece ……………İRAN……………………………… ile savaştı.
-…………………………IV.MURAT……………………Bağdat’ı fethederek Bağdat Fatihi unvanını kazanan Osmanlı padişahıdır.
7-)Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından değildir?
A)Sadrazamın değişmesi
B)Podolya’nın elden çıkması
C)Celali isyanlarının başlaması
D)Kutsal ittifak’ın kurulması
E)Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması
8-)XVII. Yy da Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maliyeyi düzeltmeye çalışma
B)Kanun ve nizamları değiştirme
C)İsyanları korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
D)Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı deneme
E)Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme (1988-Öys)
9-)Otuz Yıl Savaşlarında ,
I.İspanya
II.Fransa
III.Hollanda
IV.Roma Germen İmparatorluğu
V.İngiltere
Devletlerinden hangisi yer almamıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)III ve IV E)Yalnız V
10-)-Rüşvet ve iltimasın artması
-Kadıların kanunlara aykırı karar vermesi
-Eyaletteki yöneticilerin başarısız olması
XVII. yy Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?
A)Yönetim anlayışının değişmesine
B)Toprak kayıplarının artmasına
C) Ülkenin merkezlere ayrılmasına
D)Devlete olan güvenin sarsılmasına
E)Rejime yönelik ayaklanmaların çıkmasına
11-)XVIII. Yy da Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks halkına ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanlar arasında dayanışmanın arttığı
B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabileceği
C) Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
D)Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E)Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks halkın isteklerini Rusya’ya iletme imkanına kavuştuğu (2000-Öss)


12-)1789 Fransız İhtilali’nin aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A)Yeni devletlerin kurulmasına
B)Meşruti yönetimlerin yaygınlaşmasına
C)Demokratik değerlerin önem kazanmasına
D)Adalet duygusunun güçlenmesine
E)Sömürgeciliğin başlamasına


13-)I.İlk Türk matbaası açıldı

II.Posta ve karantina teşkilatı kuruldu
III. Kağıt fabrikası açıldı.
IV. Viyana,Paris, Moskova gibi yerlere sürekli elçilik açılması
Yukarıdaki ıslahatlardan hangileri Lale Devrinde gerçekleşmiştir?

A)I ve II B)I ve III C) I,II ve III D)I, II ve IV E) I,III ve IV


14-)Duraklama döneminde çıkan İstanbul isyanları hangi padişah döneminde görülmemiştir?

A)IV. Murat B) III.Ahmet C)IV. Mehmet D)III.Murat E) II.Osman

"cevaplı seçmeli tarih yazılı soruları, lise-2 seçmeli tarih yazılı soruları, Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları" bitti...


1 yorum

çok konu var

hangisine çalışacağız bu kadar konudan?

23.04.2014 - Misafir