Tarih | Konular | Kitaplar

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test1)Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların saldırı gücünün kırılmasına ve Türklerin Avrupa’ya yürümesine yol açan bir savaştır?

A)Varna B)Niğbolu C)I.Kosova
D)Maltepe E)II.Kosova

2) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir?
A)M.Kemal içte ve dışta tanındı.
B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı.
C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.
D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı.
E)İtalya itilaf grubuna katıldı

3)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı seferi niteliği taşımaz?
A)Sırpsındığı B)I.Kosova C)Palekanon
D)Varna E)Niğbolu

4)Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde gerçekleşmemiştir?
A)Kendi adına para bastırma
B)Divan örgütünün kurukması
C)İlk düzenli ordunun kurulması
D)İlk medresenin açılması
E)Defterdarlık makamının kurulması

5) Aşağıdakilerden hangisi II.Beyazıt Devrinde yapılan Osmanlı-Memluk Savaşının nedenlerinden biri değildir?
A)Hicaz su yolları meselesi
B)Memlüklerin Dulkadiroğulların içişlerine karışmaları
C)Cem Sultanı korumaları
D)Karaman Beylerini korumaları
E)Şahkulu ayaklanmasını çıkartmaları

6) Yemen – Hicaz ve Suriye – Filistin cephelerinde Arapların İngilizlere yardım etmelerinde etkili olan gizli Antlaşma hangisidir?
A) Mac Mahon
B) Sykes –Picot
C) Londra Sözleşmesi
D) İstanbul Antlaşması
E) St. Jean De Maurienne

7) I. Selim,I. Süleyman ve II. Selim’in saltanatları, Balkan
lar ve Orta Avrupa’da olduğu kadar; Akdeniz ve Orta
doğu’da da Osmanlı yayılışının doruk noktasına ulaştı
ğı dönemlerdir.
Bu başarıda;
I. Memlûk Devleti’ne son verilmesi
II. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması
III. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin katkısından söz edilemez?
A) Yalnız t B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

8) Anadolu’da Şii faaliyetlerini ve isyanlarını siyasal çıkarları için destekleyen, Safevi Devleti’ne karşı Yavuz Sultan Selim doğu seferine çıkmıştır.
Bu bilgilerden hareketle,
I.Osmanlı Devleti’nde mezhep birliğinin olmadığı
II.Osmanlı ve Safevi Devletleri arasındaki sorunların
sadece dinsel nedenlerden kaynaklandığı
III.Anadolu’da halkın Osmanlı yönetiminden memnun
olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

9) I. Yeni ticaret yollarının bulunması
II. Rönesans ve Reform hareketleri
III. Fransız İhtilali
IV. Amerika’nın keşfi V. Otuz yıl Savaşları
VI. Mutlak krallıkların kurulması
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?
A) II. ve V. B) II. ve IV. C) IV. ve VI.
D) I. ve III E) V. ve VI.

10) XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış. Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetime ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

11) Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Okulların kiliseden alınması gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
12) Aşağıdakilerin hangisinde Rönesans’ın etkisi yoktur?
A) Din savaşlarının çıkmasında
B) Reform hareketlerinin başlamasında
C) Skolastik düşüncenin önemini yitirmesinde
D) Büyük Şartın ilan edilmesinde
E) Endüstri Devriminin başlamasında

13) Avrupa’daki 1848 ihtilalleri, önceki ihtilallerden hangi yönüyle ayrılır?
A) Halkın anayasal haklar elde etmesi
B) Bütün Avrupa’yı etkilemesi
C) Fransız halkı tarafından başlatılmış olması
D) Avrupa’da sosyalist akımları başlatması
E) Yeni bağımsız devletlerin kurulması

14) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

15) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin ortaya çıkmasının dış sebeplerindendir?
A)7 yıl savaşları
B)Osmanlıda I.Meşrutiyetin ilanı
C)İngiltere’deki meşrutiyet rejimi
D)İsviçre’de liberallerin yönetimde olması
E)Almanya’nın siyasi birliğinin sağlaması

16) Aşağıdakilerden hangisi 1787′de ABD’nin kuruluşunun doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) İnsan Hakları Beyannâmesi’nin ilan edilmesi
B) Fransa’nın sömürgecilik yarışını kaybetmesi
C) Avrupa uygarlığının, yeni bir yayılma alanı bulması
D) Avrupa’ya karşı denge unsurunun oluşması
E) ABD’ye göçler sayesinde Avrupa’da işsizliğin azalması
17) Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçlarından değildir?
A)Fransada cumhuriyet ilan edildi
B)Almanya ve İtalya siyasi birliğini sağladı
C)Belçika ve Hollanda birbirinden ayrıldı
D)İşçi sınıfına haklar verildi
E)Avusturya’da Macarlar ayaklandı

18) I.Fransız İhtilali
II.1830 İhtilali
III.1848 İhtilali
IV.Sanayi İnkılabı
V.I.Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri Viyana Kongresinin toplanma nedeni ve sonucu aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.
A)I-IV B)IV-II C)IV-III D)I-II E)I-V

19) 1709’da Ruslara yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslara yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslara yenilen Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
Bu olaylara bakılarak,
I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.
II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.
III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halin¬dedir.
IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli o|arak savaş halindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I veli B) I ve III C) II ve III D.) II ve IV E) III ve IV

20) I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesinin yok olması
B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C) Valide sultanların saltanata egemen olması
D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

21) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

22) Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?
A) Kuvvete şiddete başvurma
B) Orduyu disiplin altına alma
C) Eyaletlerde güvenliği sağlama
D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma
E) Yönetime canlılık getirme

23) 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?
A)Sırpların ayaklanması
B)Romanya’nın bağımsız olması
C)Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
D)Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
E)Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi
24) Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hanginde değişmeye başlamıştır?
A) Lale Devri B) lll. Selim Devri C) II. Mahmut Devri D)Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri

25) Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?
A) Sırbistan – Lehistan – Portekiz
B) Fransa – İtalya – Lehistan
C) Hollanda – İtalya – Lehistan
D) Rusya – Venedik – Avusturya
E) Fransa – İngiltere – Sırbistan

26) Osmanlı devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?
A) Kabakçı Mustafa İsyanı’nın başlaması
B) Celali İsyanlarının genişlemesi
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması
D) 31 Mart Olayı’nın başlaması
E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

27) Küçük Kaynarca Antlaşması ile;
“Ruslar, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurabilecek, Rus tüccarlara gümrük indirimlerinde bulunulacak ve Rus ticaret gemileri Boğazlardan geçebilecek.” maddeleri kabul edilmiştir. Bu durum;
I. Karadeniz egemenliğinin kaybedildiği
II. Rusya’nın sıcak denizlere inme hakkı elde ettiği
III. Rusya’nın kapitülasyon elde ettiği
yargılarından hangilerine kanıttır?
A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

28) 1739 Belgrat Antlaşması’nda yer alan;
I. İstanbul’da devamlı bir Rus elçisinin bulunacak olması
II.Azak Kalesi’nin, yıkılmak şartıyla Ruslara verilmesi
III.Ruslar’in Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi
bulunduramayacak olması
gibi maddelerden hangileri Karadeniz’in Türk Gölü olma özelliğinin devam ettiğini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

29) Kırım Savaşını kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması’na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda verilen mad¬delerinden hangisiyle yenilmiş bir devlet durumuna düşürüldüğü anlaşılmaktadır?
A) Osmanlı Devleti’nin devletlerin genel hakları bakımından bir Avrupa devleti sayılması
B) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaları
C) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nden, Hıristiyan azınlığın haklarını yeniden düzenlemesini istemeleri
D) Osmanlılarla, Rusların Karadeniz’de tersane ve savaş gemisi bulundurmamaları
E) Osmanlı Devleti ile bu antlaşmayı imzalayan devletlerden biri arasında anlaşmazlık çıktığında, önce antlaşmayı imzalayan öteki devletlere başvurulması30) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul Konferansı’na katılan Avrupa devletleri, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti’ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneriyi reddetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğinden yararlanmak istemesi
B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması
C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi
D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi
E) İçişlerine karıştırılmasına karşı olması

31) Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşmasından başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devleti’nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlere rekabet edecek duruma gelecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti’nin pazarlarına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III B)l ve V C)ll velll D) II ve V E) III ve V

32) Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’nde
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurulması
III. Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C)l ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV

33) I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması,
III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi
gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)lvell D) I ve III E) II ve III

34) 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-Esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak istemesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek istemesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı-Rus savaşını önlemek amacıyla Londra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi


35) 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Fransa ve İngiltere, Osmanlı topraklarının bütünlüğünü korunması ilkesini kabul etmişlerdir. Ancak, daha sonraki gelişmeler nedeniyle, bu devletler ya Osmanlı topraklarının parçalanmasına fiilen katılmışlar ya da başka devletlerin bu toprakları parçalanmasına seyirci kalmışlardır. Fransa ve İngiltere’nin tutumlarında görülen bu değişiklik hangi nedene bağlanabilir?
A) Avrupa’da milliyetçilik fikirlerini yayılmasına
B) Hammadde ve pazar gereksinimlerinin artmasına
C) Osmanlı topraklarını parçalamak isteyen Ruslarla ilişkilerini bozmak istemelerine
D) Yaygınlaşan sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylarla uğraşmak zorunda kalmalarına
E) Kendi uygarlıklarını diğer ülkelere de yaymak istemelerine

36) Aşağıdaki devletlerden hangisi, Kırım Savaşı’na katılmadığı halde bu savaşın sonunda yapılan Paris Antlaşması’na katılmıştır?
A) Prusya B) Fransa C) Piyemonte
D) İngiltere E) Osmanlı Devleti

37) . Berlin Antlaşmasından sonra İngiltere, Rusya’nın ileride Osmanlı ülkesine yapacağı herhangi bir saldırıyı önleme amacıyla nereyi işgal etmişlerdir?
A) Boğazları B) Irak’ı C) Mısır’ı
D) Kıbrıs’ı E) Suriye’yi

38) Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dış güçlerin etkisi yoktur?
A) Macar mültecileri sorunu
B) Navarin Olayı
C) Alemdar Olayı
D) Çeşme Olayı
E) Şahkulu Ayaklanması

39) 1856 Paris Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar verilmiştir.
Bu kararda aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
A) Islahat Fermanı’nın yayınlanmasının
B) Sened-i İttifak’ın imzalanmasının
C) Kanun-i Esasi’nin çıkarılmasının
D) Mecelle’nin hazırlanmasının
E) II. Meşrutiyetin ilan edilmesinin

40) Aşağıdakilerden hangisinde I.olay ile II.olay arasında bir ilişki yoktur?
I. II.
A.) Kutsal yerler sorunu Kırım savaşı
B.) İngilizlerin Mısır’ı işgali Kavalalı Mehmet
Ali Paşa isyanı
C.) Napolyon savaşları Viyana kongresi
D.) Berlin kongresi Romanya’nın
bağımsızlığını kazanması
E.) Mısır sorunu Boğazlar sorunu

41) XX. yüzyılın ilk yarısında, dünya devletlerinin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Devletlerin bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri
B) Devletlerin sınırlarını genişletmeye çalışmaları
C) Devletlerin hammadde ihtiyaçlarını giderme yolları aramaları
D) İtalya ve Almanya’nın güçlenmesi
E) Balkanlardaki buhranların önlenmek istenmesi
42) 1876 Anayasasını, Islahat fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın izniyle kabul edilmiş olması
B) Batı uygarlığından etkilenmiş olması
C) Halka, temsil hakkının tanınması
D) Halktan gelirine göre vergi alınması
E) Halka inanç özgürlüğünün tanınması

43) I. Kazasker
II. Şeyhülislam
III. Nişancı
Yukarıdakilerden hangileri ilmiye sınıfına mensup değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I-II
E) II-III

44) Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)Örfi ve şer’i konular görüşülür.
B)Savaş ve barış kararı buradan çıkar.
C)Fatih’ten sonra sadrazam başkanlık yapmıştır.
D)Temyiz mahkemesi görevi de yapar.
E)Osmanlı’nın Yükselme Döneminde kurulan kurumlarından biridir.

45) 19. yy.da Osmanlı Devletinde uygulanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azınlıklara haklar verilmemiştir?
A) Halepa Fermanı B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı
E) Kanun-ı Esasi

46)Aşağıdaki kalemlerden hangisi Nişancıya bağlı değildir?
A)Beylikçi Kalemi B)Ruznamçe Kalemi
C)Tahvil Kalemi D)Amedi Kalemi

47)Osmanlı Devletinde vakıf sisteminin bozulmasından dolayı 19.yy’da bütün vakıflar Evkaf Nezareti altında birleştirilmesi kimim döneminde gerçekleştirilmiştir?
A)II.Abdülhamit B)Abdülmecit C)Abdülaziz
D)III.Ahmet E)II.Mahmut

48) Osmanlının kuzey Afrika’da kaybettiği ilk ve son toprak parçası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Filistin-Suriye
B) Cezayir-Trablusgarp
C) Mısır-Trablusgarp
D) Cezayir-Fas
E) Tunus-Cezayir

49) Osmanlıdan ayrılan ilk Balkan devleti ve son Balkan devleti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Arnavutluk-Bulgaristan
B) Yunanistan-Arnavutluk
C) Sırbistan-Bulgaristan
D) Sırbistan-Arnavutluk
E) Sırbistan-Yunanistan

50) II. Balkan savaşına katılıp da I. Balkan savaşına katılmayan balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadağ B) Sırbistan
C) Romanya D) Bulgaristan
E) Yunanistan