Tarih | Konular | Kitaplar

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Test

10. Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Yeni


10.sınıf tarih dersi I. dönem I. yazılı ( 25 soru-test)


TARİH YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1-)Eski Türk devletlerinde hükümet üyelerine ne isim verilirdi?

A)Buyruk B)Kutlu C)Aygucı DTudun E)Tonyukuk
2-)Aşağıdakilerde hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde “hacip” in görevlerinden değildir?

A)Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırmak
B)Hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek
C)Haksızlığa uğrayanları divan-ı mezalime çıkarmak
D)Törenlerde protokolü düzenler
E)Elçilerin her türlü işi ile ilgilenmek

3-) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk devletlerinde hükümdar ünvanlarından değildir?

A)Kağan B)Han C)Yabgu D)İlteber E)Sultan


4-)Kurultay’da ,

I.Ülkenin genel sorunları
II.Hayvanların sayım sonuçları
III.Ordu ile ilgili denetim raporları


Hangileri görüşülürdü?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III
5-)Orta Asya Türk devletlerinde hükümdar eşleri,

I.Elçileri kabul etme
II.Devlet meclislerine katılma,
III.Gerektiğinde vekil olarak ülkeyi yönetme

Yetkilerinden hangilerine sahipti?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)I ve II E)I,II ve III

6-)Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisi vezirin görevlerinden biridir?

A)Kadıları atama
B)Saray görevlilerini yönetme
C)kapıkulu Ocaklarına asker toplama
D)Gerektiğinde orduyu komuta etme
E)Divandaki görüşmelerin tutanağını yazma

7-)Aşağıdakilerden hangisi yönetim açısından ayrıcalıklı eyaletlerdendir?

A) Anadolu B) Hicaz
C) Dulkadiroğulları D) Diyarbakır E)Rumeli8-)Aşağıdakilerden hanisi Türk-islam devletlerinde ülke yönetiminde yer alan görevlerden değildir?

A)Melik B)Sipahiyan C)Şıhne D)Muhtesip E)Amil9-)Aşağıdakilerden hangisi Divan üyelerinden nişancının görevlerinden biridir?

A) Divana başkanlık etmek
B)Devlet işleri hakkında fetva vermek
C) Has,zeamet ve tımar defterlerini tutmak
D)Kadı ve müderris atamak
E)Sadrazam sefere çıktığında ona vekalet etmek.

(1997/II)

10-)Çin’in esaretinden yeni kurtulan “bey olmaya layık oğlun kul,hatun olmaya layık kızın cariye” olmasından yakınan Göktürk hükümdarı Bilge Kağan “Ey Türk milleti üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse ilini, töreni kim bozabilir” sözleriyle ,

I.İstiklalin devamı ilkesini benimsemiştir.
II.Devletin varlığını töreye bağlılıkla görmüştür
III.Halkının mutluluğu ve rahatı için çalışmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılır?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve II E)I,II ve III
11-)Osmanlı imparatorluğunda aşağıdakilerden hangisi temel idare birimidir?

A)Eyalet B)Has C)Vakıf D)Zeamet E)İmaret (1987 /II)
12-)Türk-İslam Devletlerinde Sultanların tahta geçme durumları incelendiğinde ölen hükümdarın yerine hanedanın erkek çocuklarından birinin geçtiği görülülür

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisinde böyle bir anlayışın varlığından söz edilemez?

A)Karahanlılar
B)Gazneliler
C) Memlüklüler
D)Büyük Selçuklular
E) Tolunoğulları

13-)Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisinde söz edilemez?

A)Veraset anlayışı
B) Kurultay
C)Federasyon tipi örgütlenme
D)İkili teşkilat
E) Kut inancı

14-)I.Ahmet döneminde şehzadeleri sancağa görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaşmıştır.

Bu durumun Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devlet otoritesinin yok olması
B)Ülkede sık sık iç isyanların çıkması.
C)valide sultanların saltanata egemen olması
D)Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E)Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi (1987-ÖSS)

15-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?

A)Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
B)Divan’ın gerekli görülen yerde toplanması
C) Kararlarda son sözün padişaha ait olması.
D) Gördüğü işlerin özelliğne göre çeşitli adlar alması
E)Divanda büyük davalara bakılması (1991-ÖSS)

16-)ilk Türk devletlerinde ,

I.Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
II:İkili yönetim sisteminin benimsenmesi,
III:Kurultay üyelerinin boy beylerinden oluşması,

Durumlarından hangilerinin feodal yönetimin ortaya çıkmasına ortam hazırladığı söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)I ve II E)II ve III17-)Durum : I. Murat zamanında savaş esirlerinin sayısı
artmıştır.

Sonuç : Kapıkulu Ocakları I. Murat zamanında kuruldu.

Durum ve sonuç arasındaki ilişkiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru çıkarım olur?

A)Kurumlar, ortaya çıkan uygun şartların sonucu olarak gelişirler.
B)Fetihler, yeni kurumların sonucuna bağlıdır.
C)Kurumlar, önceki dönemlerde de vardır.
D)Savaş esirlerinin sayısı giderek artmaktadır.
E)Düzenli orduların temeli savaşlarda elde edilen
esirlerden oluşur.

18-)Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey,
1055'te Bağdat'a girip Halifeyi Büveyhioğullarının
baskısından kurtardıktan sonra, Halife O'na "Doğunun
ve batının hükümdarı" unvanını verdi.

Yukarıdaki gelişmeye bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)Selçuklu Devleti din devleti özelliği kazanmıştır.
B)Hilafet, Büyük Selçuklu Devleti tarafından temsil edilmeye başlanmıştır.
C)islâm Dünyasının siyâsi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
D)Tuğrul Bey islâm Dünyasının Türk olan ilk halifesi özelliğini kazanmıştır.
E)Büveyhioğulları yıkılış sürecine girmiştir.

19-)Osmanlılar'da devşirmeciliğin aşağıdaki konulardan hangisinde fayda sağladığı söylenemez?

A)Hristiyan çocukların müslümanlaştırılması ile alınan yerlerde müslüman nüfusunun artırılması
B)Akraba çevresi bulunmayan kişilerin idaresinde rüşvet ve adam kayırmanın daha az olması
C)Barış zamanlarında düzenli ve eğitimli bir ordunun bu*lundurulması
D)Mülksüz ve sadece devletten aldığı maaşla geçinenlerin devlete daha bağlı olması
E)Savaş esirlerinin insan haysiyetine yaraşır bir biçimde
değerlendirilmesi

20-)Orta Asya'da ilk Müslüman Türk Devleti özelliği
gösteren Karahanlılar, hakimiyet anlayışı, saray teşki
latı, merkez ve taşra teşkilatı ve askeri teşkilatta tama
men Türk özellikleri gösterdiler.

Bu bilgilere göre, Karahanlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)İslâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler.
B)Türkler arasında islâmiyetin yayılmasını sağladılar.
C)Kitleler halinde İslâmiyeti kabul ettiler.
D)Arap Kültürünün etkisinde kaldılar.
E)Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinin temellerini
attılar.

21-)“Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Yabgu oturmuştur”
Bilge Kağan’ın Orhun Kitabeleri’nde geçen yukarıdaki sözleri dikkate alındığında;

I.Türklerin “Türk Cihan Hâkimiyeti” idealinin başlangıcının insanın yaradılışına bağlandığı,
II.Hükümdara dünyayı idare etme yetkisinin tanrı tarafından verildiği,
III.Din ve dünya işlerinin birlikte yürütülmesi gerektiği,
IV.Demokratik ve sosyal devlet anlayışının benimsendiği

durumlarından hangilerine ulaşılır?

A) I ve III B) I ve II
C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV22-) Selçuklularda hükümdarın ve devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten, gönderilen yazılara “Tuğra” denilen hükümdarlık mührünü basan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifa divanı
B) İşraf divanı
C) Divan-ı Ağrıs
D) İnşa Divanı
E) Ayak Divanı

23-) Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletler salyanesiz ( yıllıksız ) tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletler salyanili ( yıllıklı ) eyaletler olarak sınıflandırılmıştır. Salyanili eyaletlerin gelirleri her yıl iltizama verilmiştir buna göre iltizamı alan mültezimler bu eyaletlerden toplayacakları vergilerin karşılığının devlete peşin olarak verirlerdi.

Bu bilgilere dayanılarak;

I. Salyanili eyaletlerin gelirleri ile devlet hazinesine katkı sağlanmıştır
II. Salyanisiz eyaletlerin gelirleri ile atlı asker yetiştirilmiştir
III. Salyanili eyaletler yarı bağımsız hale gelmiştir

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir;

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

24-) Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin bazı özellikleri şunlardır:

I. Saliyaneli eyaletlerde tımar sistemi uygulanmamaktadır.
II. Bağlı hükümet ve beylikler içişlerinde serbest, dışişlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlıdır.
III. Merkeze bağlı eyaletler sancak ve kaza gibi idari birimlere ayrılmıştır.
IV. Bağlı beyliklerin yöneticileri yerel hanedanlar arasından atanmaktadır.

Bunlardan hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin "merkezi devlet" anlayışına ters düştüğü savunulabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

25-) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, iktidarın hanedan üyelerinden birine devredilmesini sağlayan bir veraset anlayışı oluşmamıştı. Hakanın töreye yasa koyma yetkisine dayanarak, yerine geçmesi için belirlediği kişi bile bazen Kurultay’da uygun görülmeyerek tahta geçirilmemiştir.

Yukarıda verilen duruma bakıldığında;

I. Halk, yönetimde söz sahibidir.
II. Kurultay, hakanın yetkilerini sınırlamıştır.
III. Türk devletlerinde saltanat sorunu vardır.
IV. Kurultay, yönetimde en etkili güçtür.
V. Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktur.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz ?

A)Yalnız III B) I, IV ve V C) II, III,ve IV D)Yalnız V E) I, III ve VHer sorunun doğru cevabı 4 er puan olup toplam 100 puandır.Birden fazla işaretlenen sorular geçersizdir.
Başarılar

Tarih Öğretmeni
YAZILI CEVAP ANAHTARI


1-A
2-A
3-E
4-D
5-E
6-D
7-B
8-B
9-C
10-E
11-A
12-C
13-B
14-D
15-C
16-D
17-A
18-C
19-A
20-E
21-B
22-D
23-C
24-E
25-B

TARİH YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, lise-2 Tarih Yazılısı, 10. sınıf cevaplı tarih yazılısı içeriği bitti...