Tarih | Konular | Kitaplar

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi- Açıklamalı Cevaplı Testler

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi- Açıklamalı Cevaplı Testler

SORU:

1. Bir bölgede yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi'ne ait;
I. Sulama kanallarına
II. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlara
III. Saban ve oraklara rastlanmıştır.

Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi'nde tarım yapıldığına kesin olarak kanıt gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I veli E) Ive III

CEVAP1 ÇÖZÜM:
Bu soruda kesin vurgusu, çok önemli bir belirle­yicidir. I. ve III. öncüllerde verilen bilgiler, tarım ya­pıldığının doğrudan kanıtıdır. Tahıl öğütme taşları, tarım yapıldığının göstergesi olabileceği gibi, ta­hıllar dışarıdan alınmış da olabilir. II. öncül kanıtla­maz
CEVAP B.


2. Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlar­la çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gi­bi konuları Meclise getirmiş, ancak bu görüşler Mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak, Göktürklerle ilgili;
I. Hükümdar bazı inanç sistemlerine ilgi duy­maktadır.
II. Hükümdar mutlak güce sahip değildir.
III. Hükümdar ülkeyi tek başına yönetmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

CEVAP2 ÇÖZÜM:
Yukarıda verilen metinde, hükümdarın kendi is­teklerini meclise kabul ettiremediği görülmekte­dir. Bu istekler inanç sistemlerinin tartışılması ve şehirlerin korunmasıdır. Bu durum hükümdarın mutlak güce sahip olmadığını gösterir. Budizm ve Taoizm'in tanıtılmasını istemesi hü­kümdarın farklı dinlere sempati duyduğunu gös­terir.
CEVAP C

3. Uygur Türkleri, değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kul­lanmaya özen göstermişlerdir.
Uygurlar bu tutumu aşağıda kilerden hangisi­ne önem verdiklerini gösterir?
A) Sosyal devlet anlayışına
B) Merkezi yönetime
C) Ulusal kültüre
D) Toplumda eşitlik anlayışına
E) Eski inanç sistemlerine

CEVAP3 ÇÖZÜM:
Din konusunda çeşitliliği ve ilişkiye sıcak bakan Uygurlar, dil konusunda tam tersi bir yaklaşım içinde olmuşlardır. "Dil" ulusal kültürün en önem­li göstergesidir.
CEVAP C

4.Durum I: Genel olarak Türklerde sanatta deri.
ahşap, metal ve taş gibi alanlarda ge­lişme yaşanmıştır.
Durum II: Uygurlarda sanat manastır, saray ya­pımı, konut yapımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Durumlarda yaşanan bu değişiklik aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Fetih politikası izlendiğinin
C) Komşu devletlere karşı düşmanca tutum ser­gilendiğinin
D) Ticaret hayatının önem kazandığının
E) Dış ülkelerden etkilenildiğinin

CEVAP4 ÇÖZÜM:
Göçebe yaşamda çok sık yer değiştirme olacağı için kalıcı eserlere yer verilmez. Taşınabilir eserler yapılır. Manastır, saray yapımı, duvar süslemecili­ği, doğrudan yerleşik yaşam biçiminin gösterge­sidir.
CEVAP A

5.Türk Devletleri'ne ait bazı özellikler şunlardır:
I. Avrupa'da devlet kurmuşlardır.
II. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk Devleti'dir.
III. Göktürk Alfabesini kullanmışlardır.
IV. Moğollar döneminde kültürel etkinlikleri ol­muştur.
V. Göktürkleri yıkarak kurulmuşlardır.
Bu özelliklerden hangileri Uygurlar'a ilişkin­dir?
A) I. ve III. B)l. ve V. C) II. ve III.
D) II., IV. ve V. E) III., IV. ve V.

CEVAP5 ÇÖZÜM:
Bu soruyu doğru yanıtlayabilmek için Uygurlarla ilgili bazı önemli bilgilere sahip olmak gereklidir. II. ve IV. ve V. öncüller herkes tarafından bilinen bilgilerdir. Uygurlar Orta Asya'da devlet kurmuş­lardır. Bu yüzden I. öncül yanlıştır. Ayrıca Göktürk Alfabesi'ni değil kendilerine özgü Uygur Alfabesi'ni kullanmışlardır.
CEVAP D

6. Hazar Devleti yöneticileri Museviliği kabul etme­lerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristi­yan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasında­ki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şa-manistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyor­du.
Bu durum, Hazar Devleti ile ilgili;
I. Laik hukuk anlayışı vardır.
II. Adalet ve hoşgörü egemendir.
III. Hukuk birliği yoktur.
yargılarından hangilerini destekler nitelikte­dir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Ive II E) I,II ve III

CEVAP6 ÇÖZÜM:
Yukarıda verilen metinde Hazarların dinsel hoş­görüye önem verdikleri anlaşılmaktadır. Ancak din adamlarından oluşur bir mahkeme laikliğin ol­madığını kanıtlar. Hukuk birliğinin olmadığı konu­sunda bir bilgi verilmemiştir.
CEVAP B

7. İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı. Buna göre, Kurultay aşağıda kilerden en çok hangisine benzemektedir?
A) Son karar meclisi B) Olağanüstü meclis C) Kurucu meclis D) Ulusal meclis E) Danışma meclisi

CEVAP7 ÇÖZÜM:
Kurultayın aldığı kararların kağanı bağlamaması, kağan'ın tek yetkili olduğunu gösterir. Bu durum­da Kurultay, danışma meclisine benzemektedir.
CEVAP E

8. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin gelenek­lerinden bazıları şunlardır:
I. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin Kurultay'da görüşülüp karara bağlanması
II. Kağan'ın Kurultay'da reddedilen önerisini ge­ri çekmesi
III. Kağanın gücünü Tanrı'ya dayandırması
IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması geleneklerinden hangileri, "demokratik" yöne­timin özellikleriyle bağdaşabilir?
A) I ve IIB) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

CEVAP8 ÇÖZÜM:
Soru kökünde, "demokratik" yönetimin özellikle­riyle bağdaşabilir denmiştir. Buna göre yukarıda­ki öncüllerden dolaylı da olsa demokrasiyle ilişki­li olanlar sorunun yanıtını verecektir.
CEVAP A

9. Türk dilinde, bazı tarım ürünlerinin ve maden­lerin isimlerinin geçmesi, mezarlardan kılıç, süngü, ok ve yay gibi silahlara rastlanması Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerini öğrendiklerine
B) Savunma amaçlı araçlar yaptıklarına
C) Mezarlara kişisel eşyalar koyduklarına
D) Savaşçılık özelliklerine
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

CEVAP9 ÇÖZÜM:
Yukarıdaki metinde dış etkiye ilişkin hiçbir öğeye yer verilmemiştir. Bu metinden, komşuluk ilişkile­ri hakkında iyi yada kötü bilgi edinme olanağı yoktur.
CEVAP E

10.- İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur.
- Eski Mısır'da aristokrat mezarlarının duvarları­na yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, gibi resimler yapılmıştır.
Bu iki durum arasındaki farklılık aşağıdakiler­den hangisinin göstergesidir?
A) Toplumların sanat konusunda birbirini etkilediğinin
B) Sanatın, yerleşik yaşama özgü olduğunun
C) Sanat anlayışının toplumdan topluma değiş­kenlik gösterdiğinin
D) Sanat ile ticareti arasında önemli bir ilişki ol­duğunun
E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

CEVAP10 ÇÖZÜM:
Yukarıdaki durumlarda, sanatta güncel yaşamın bir parçası olan öğelere yer verildiği anlaşılıyor. Farklı toplumlarda sanatın farklı özellikleri vurgu­lanıyor.
CEVAP C

11.Orta Asya Türk topluluklarından Avarların, VI. yüzyıldan itibaren Avrupa'da devlet kurarak İstanbul'u kuşatmaları, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?
A) Ulusal benliklerini kaybettiklerinin
B) Egemenlik alanlarını değiştirdiklerinin
C) Bizans ile mücadele ettiklerinin
D) Güçlü bir devlet olduklarının
E) Batıya göç ettiklerinin

CEVAP11:
CEVAP A

12.Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet'e geçmesinden sonra ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Saltanat sistemine geçilmesi
B) Arapça sözcüklerin Türkçeye girmesi
C) Monarşik yönetimlerin benimsenmesi
D) Yerleşik hayata geçiş sürecinin başlaması
E) Yeni kültürlerle tanışılması

CEVAP12:
CEVAP ATarih Açıklamalı Cevaplı Testler, soru cevap tarih çalışma testi bitti...