Tarih | Konular | Kitaplar

Türk-İslam Tarihi'nde İlkler

TÜRK İSLAM TARIHI’NDE İLKLER;•İslamiyeti Kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Bu devleti de Karluk, Çiğil ve Yağma boyları oluşturmaktaydı.

•İslamiyeti Kabul eden ilk Türk hükümdarı Karahanlıların başındaki Satuk Buğra Han'dır.


• İlk kez Türklerin kitleler halinde İslamiyet’e girişi Talas Savaşı sonrasındadır.


• İlk Türk-İslam sentezini yapanlar Karahanlılardır.


• İlk kez Çin dışında kağıt üretimi Talas Savaşı sonrasında Semerkant’ta yapılmıştır.


• Mısır’da kurulan ilk Türk devletleri Tolunoğulları (868-905) ve İhşitlerdir. (935-969)


• İlk kez sultan ünvanını kullanan Gazneli Mahmut’tur.


• Türk mimarisinde kervansaraylar (ribat) ilk kez Karahanlılar tarafından kurulmuştur. (Ribat-ı Melik)


• Büyük Selçuklular’da ilk medrese, Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da kuruldu.


• İkta sistemini ilk kez Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk kurdu.


• İlk Müslüman- Türk Boyları Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.

• Selçuklularda hassa ordusu ilk kez Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur.


• İlk Türk- İslam vakfı Karhanlı Ebu İshak İbrahim’e aittir.


• Türk-İslam edebiyatının ilk yazılı örneği Yusuf Haz Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.


• İlk Türk dünyası haritasını Divan-ı Lügatit Türk’te Kaşgarlı Mahmut çizmiştir.


• Büyük Selçuklularda ilk divanı Melikşah devrinde Nizamülmülk kurmuştur.


• İlk kez Türk-Arap yakınlaşması,Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Türk-Arap işbirliğiyle başlamıştır.


• İlk Müslüman-Oğuz devleti Büyük Selçuklu Devleti’dir.(1040-1157)


• İlk kez İslam dünyasının siyasi liderliği ve koruyuculuğu Tuğrul Bey zamanında Türklere geçmiştir.


• İlk büyük medrese Selçuklularda Alparslan döneminde yapımına başlanan Melikşah döneminde Vezir Nizamülmülk’ün açtığı Nizamiye Medresesi’dir.


• İlk kez Moğolları yenen ve ilerleyişlerini durduranlar Memlüklerdir.


• İlk Türkçe-Arapça ansiklopedik eser Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati-t Türk’tür.


• İlk tasavvufi eser Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmeti’dir.


• İlk kez Moğol siyasi birliğini sağlayan Cengiz Han’dır. (Timuçin) (1206)


• İlk Türk-Moğol devletleri, Çağatay, Altınordu, İlhanlı devletleridir.


ilk müslüman olan türkler, Talas savaşının Türk tarihine etkisi, bu konularda incelenecek bir olaydır.